คณะกรรมการตรวจสอบกองทุนประกันสังคม

21 กรกฏาคม 2565

คณะกรรมการตรวจสอบกองทุนประกันสังคม
นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์

ประธานกรรมการ


กรรมการ
นางอัญชลี เตชะนิยม

กรรมการ

นางสาวอลัมพร ศิริรัตนบุญชัย

กรรมการ

นางสาวพรวิลัย เดชอมรชัย

กรรมการ

นายชาตรี สุวรรณิน

กรรมการ

นายประเสริฐ หวังรัตนปราณี

กรรมการ

นางสาวณัฐชุตา ทิยะขัติ

กรรมการและเลขานุการ