โครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตน ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

16 กันยายน 2564

เอกสาร โครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตน ฯ


ลำดับ

ประเภท

เอกสาร

1

นายจ้าง

แบบประสงค์ขอรับเงินโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

2

นายจ้าง

หนังสือมอบอำนาจกรณีนายจ้างขอรับเงินโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

3

นายจ้าง, ผู้ประกันตน

มาตรา 33

แบบฟอร์มขอทบทวนสิทธินายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33

4

นายจ้าง

หนังสือมอบอำนาจยื่นทบทวนสิทธิการรับเงินเยียวยา

5

ผู้ประกันตน มาตรา 39 / 40

แบบคำขอทบทวนสิทธิโครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40

6

นายจ้าง, ผู้ประกันตน

มาตรา 33 / 39 / 40

หนังสือขอสละสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา