ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ

25 พฤศจิกายน 2564

ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ


- รายงานการประเมินส่วนราชการฯ พ.ศ. 2564

- รายงานการประเมินส่วนราชการฯ พ.ศ. 2563

- รายงานการประเมินส่วนราชการฯ พ.ศ. 2562

- รายงานการประเมินส่วนราชการฯ พ.ศ. 2561

     รอบที่ 1

     รอบที่ 2