โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA

19 ตุลาคม 2564

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA

 08 เมษายน 2564

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity & Transparency Assessment: ITA)

   รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปี 2561

   รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปี 2560

   รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปี 2562

   รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปี 2563


แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)


ข้อมูลพื้นฐาน

   o1 โครงสร้าง

   o2.ข้อมูลผู้บริหาร

   o3.อำนาจหน้าที่

   o4.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

          - แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานประกันสังคม ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)

          - แผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคมระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ฉบับทบทวน ปี 2564 – 2565

   o5.ข้อมูลการติดต่อ

   o6.กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง

         - พระราชบัญญัติ

         - กฎกระทรวง

         - ประกาศ

         - ระเบียบ

         - พระราชกฤษฎีกา


การประชาสัมพันธ์

   o7.ข่าวประชาสัมพันธ์

         - ข่าวประชาสัมพันธ์

         - ภาพข่าวประชาสัมพันธ์


การปฎิสัมพันธ์ข้อมูล

   o8.Q&A

         - Live Chat

   o9.Social Network

          - Facebook

          - Youtube

  o10.แผนดำเนินงานประจำปี

         - แผนปฏิบัติราชการกองทุนประกันสังคม ประจำปี พ.ศ. 2564

         - แผนปฏิบัติราชการกองทุนเงินทดแทน ประจำปี พ.ศ. 2564

  o11.รายงานการกำกับ ติดตามการ ดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

         - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคม ปี 2564 ไตรมาส 1 (มกราคม – มีนาคม 2564)

         - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคม ปี 2564 ไตรมาส 2 (มกราคม – มิถุนายน 2564)

  o12.รายงานผลการ ดำเนินงานประจำปี

        - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 


การปฏิบัติงาน

   o13.คู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน 
            
            - แนวปฏิบัติ

            - คู่มือ


การให้บริการ

  o14.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

  o15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

          - ข้อมูลสถิติกองทุนเงินทดแทน

          - ข้อมูลสถิติกองทุนประกันสังคม

  o16.รายงานผลการสำรวจความพึงพอ ใจการให้บริการ

          - ผลสำรวจความพึงพอใจสำนักงานประกันสังคม ปี 2563

  o17.E-Service

          - ผู้ประกันตน

          - สถานประกอบการ

          - ข้อมูลสถานพยาบาล

          - ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40


แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  o18.แผนการใช้จ่าย งบประมาณ ประจำปี

  o19.รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

          - รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ มีนาคม 2564

          - รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ มิถุนายน 2564


          - รายงานผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบริหารสำนักงานประสังคม ปี 2564 (ณ มีนาคม 2564)

          - รายงานผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบริหารสำนักงานประสังคม ปี 2564 (ณ มิถุนายน 2564)


          - รายงานผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบริหารกองทุนเงินทดแทน ปี 2564 (ณ มีนาคม 2564)

          - รายงานผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบริหารกองทุนเงินทดแทน ปี 2564 (ณ มิถุนายน 2564)  o20.รายงานผลการ ใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

  o21.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

  o22.ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

  o23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ จัดหาพัสดุ รายเดือน

  o24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุประจำปี


การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

   o25.นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล

          - แผนปฏิบัติราชการบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานประกันสังคม พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 - 2565)

          - แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2564

   o26.การดำเนินการตาม นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล

          - ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงานของสำนักงานประกันสังคมเพื่อส่งเข้าประกวดรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2564

          - โครงการฝึกอบรมหลักสูตร แนวทางการพัฒนาบริการภาครัฐ

          - การประชุมคณะกรรมการพิจารณาประเมินความรู้ ความสามารถ และผลงาน เพื่อให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่ง พนักงานประกันสังคม กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งนิติกร ครั้งที่ 1/2564

          - พิธีเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการบริหารงานงบประมาณและแผนปฏิบัติราชการ

          - ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการจ้างเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานประกันสังคม ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐ สู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

          - โครงการสัมมนาผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม ครั้งที่ 1/2564

          - โครงการสัมมนาผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม ครั้งที่ 2/2564

          - จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ (NEW NORMAL)

          - เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงานประกันสังคมตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ครั้งที่ 2-2564

          - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลในการประเมินความสามารถ และผลงาน เพื่อให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งพนักงานประกันสังคม กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งนิติกร

          - การอบรมหลักสูตร เสริมสร้างความพร้อมนักบริหารระดับต้น ให้เป็นผู้นำในยุคดิจิทัล รุ่นที่ 1


  o27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

          - ข้อบังคับคณะกรรมการประกันสังคมว่าด้วยการบริหารพนักงานประกันสังคม

          - ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานประกันสังคม

          - ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการทั่วไปสังกัดสำนักงานประกันสังคม
          - ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
          - ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

          - ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสำนักงานประกันสังคม

          - ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่องการบริหารวงเงินการเลื่อนงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2564  (รอบการประเมินระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564)
          - ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง วินัยและการดำเนินการทางวินัยของพนักงานราชการ พ.ศ. 2563

          - กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556

          - กฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการให้บำเหน็จความชอบ  การกันเป็นพยาน การลดโทษและการให้ความคุ้มครองพยาน การลดโทษและการให้ความคุ้มครองพยาน พ.ศ. 2553

          - แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการย้าย/สับเปลี่ยนหมุนเวียนงานของข้าราชการสังกัดสำนักงานประกันสังคม

          - หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเจ้าหน้าที่ที่ทำงานดี มีคุณธรรมจริยธรรม ของสำนักงานประกันสังคม

          - การให้ทุนการศึกษาและการลาศึกษาต่อ

          - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

          - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

          - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

          - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

  o28.รายงานผลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล ประจำปี

          - สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2563 ภายใต้แผนปฏิบัติราชการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานประกันสังคม ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)

          - รายงานผลการพัฒนาบุคลากร ปี พ.ศ. 2563

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

   o29.แนวปฏิบัติการจัด การเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ

           - คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน

           -  การรับเรื่องร้องเรียน/กล่าวหา หรือแจ้งเบาะแส

           - มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ

   o30.ช่องทางแจ้งเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

           - ร้องเรียนร้องทุกข์ / ทุจริตคอรัปชั่น

   o31.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

           - รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)

           - รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบที่ 2 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564)


การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

    o32.ช่องทางการรับ ฟังความคิดเห็น

          - Live Chat

          - ติดต่อเรา

          - สอบถามข้อมูล

          - แบนเนอร์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานประกันสังคม

     o33.การเปิดโอกาสให้ เกิดการมีส่วนร่วม

          - ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ระเบียบ ปรับปรุง การกำหนด อัตราเงินสมทบ การเพิ่มการจัดเก็บเงินสมทบ และการพัฒนาสิทธิประโยชน์ ครั้งที่ 2/2564

          - สำนักงานประกันสังคม เป็นประธานการประชุมการพัฒนางานบริการ สำหรับให้บริการประชาชนบนระบบ Citizen Portal

          - ร่วมออกรายการ “สายด่วนรัฐสภา”

          - การประชุมหารือความเห็นต่อร่างรายงานคณิตศาสตร์ประกันภัย กองทุนเงินทดแทน

          - สัมภาษณ์สื่อมวลชน ประเด็น ประกันสังคม เปิดรับฟังความคิดเห็นลูกจ้าง ผู้ประกันตนในการปรับปรุงแก้ไขสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพ 

          - การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการให้ทุนการศึกษาและการลาศึกษาต่อ ครั้งที่ 1-2564


เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

     o34.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  

          - ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

          - นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานประกันสังคม

     o35.การมีส่วนร่วมของ ผู้บริหาร

         - พิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของสำนักงานประกันสังคม 

         - พิธีเปิดงานสัมมนาผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม ครั้งที่ 2-2564


การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

     o36.การประเมินความ เสี่ยงการทุจริต ประจำปี

         - แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

     o37.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริต

         - รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สำหรับระยะเวลา 1 ม.ค. 2564 – 31 มี.ค. 2564)

         - รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สำหรับระยะเวลา 1 ม.ค. 2564 – 31 มี.ค. 2564)

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

     o38.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

         - พิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของสำนักงานประกันสังคม 

         - ประกาศนโยบายการให้และรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด พุทธศักราช 2564

         - พิธีเปิดงานสัมมนาผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม ครั้งที่ 2-2564

         - ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงานของสำนักงานประกันสังคมเพื่อส่งเข้าประกวดรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2564

         - โครงการฝึกอบรมหลักสูตร แนวทางการพัฒนาบริการภาครัฐ

         - โครงการสัมมนาผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม ครั้งที่ 2/2564

         - การอบรมหลักสูตร เสริมสร้างความพร้อมนักบริหารระดับต้น ให้เป็นผู้นำในยุคดิจิทัล รุ่นที่ 1

แผนป้องกันการทุจริต

     o39.แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต 

         - แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ สำนักงานประกันสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

    o40.รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนิน การป้องกันการ ทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

         - รายงานผลตามแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ไตรมาสที่ 1-2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

         - รายงานผลตามแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ไตรมาสที่ 3-4)

    o41.รายงานผลการ ดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี

         - รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ ประจำปี 2563


มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

     o42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

         - รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

         - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

     o43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

         - ผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ

         - เอกสารหมายเลข1    - เอกสารหมายเลข2

         - มาตรการ กลไลการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม