โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA

14 พฤศจิกายน 2565

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA

 08 เมษายน 2564

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity & Transparency Assessment: ITA)

   รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปี 2565


แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)


ข้อมูลพื้นฐาน

   o1 โครงสร้าง

   o2.ข้อมูลผู้บริหาร

   o3.อำนาจหน้าที่

   o4.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

          - แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานประกันสังคม ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)

          - แผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคมระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ฉบับทบทวน ปี 2564 – 2565

          - แผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคมระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ฉบับทบทวน ปี 2565

   o5.ข้อมูลการติดต่อ

   o6.กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง

         - พระราชบัญญัติ

         - กฎกระทรวง

         - ประกาศ

         - ระเบียบ

         - พระราชกฤษฎีกา


การประชาสัมพันธ์

   o7.ข่าวประชาสัมพันธ์

         - ข่าวประชาสัมพันธ์

         - ภาพข่าวประชาสัมพันธ์


การปฎิสัมพันธ์ข้อมูล

   o8.Q&A

         - Live Chat

   o9.Social Network

          - Facebook

          - Youtube

          - Twitter

          - Instagram

          - Line

          - Tiktok

  o10.แผนดำเนินงานประจำปี

         - แผนปฏิบัติราชการกองทุนประกันสังคม ประจำปี พ.ศ. 2565

         - แผนปฏิบัติราชการกองทุนเงินทดแทน ประจำปี พ.ศ. 2565

  o11.รายงานการกำกับ ติดตามการ ดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

         - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคม ปี 2565 ไตรมาส 1 (มกราคม – มีนาคม 2565)

         - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคม ปี 2565 ไตรมาส 2 (มกราคม – มิถุนายน 2565)

         - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคม ปี 2565 ไตรมาส 2 (มกราคม – กันยายน 2565)


  o12.รายงานผลการ ดำเนินงานประจำปี

        - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 


การปฏิบัติงาน

   o13.คู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน 
            
            - แนวปฏิบัติ

            - คู่มือ


การให้บริการ

  o14.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

  o15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

          - ข้อมูลสถิติกองทุนเงินทดแทน

          - ข้อมูลสถิติกองทุนประกันสังคม

  o16.รายงานผลการสำรวจความพึงพอ ใจการให้บริการ

          - ผลสำรวจความพึงพอใจสำนักงานประกันสังคม ปี 2564

  o17.E-Service

          - ผู้ประกันตน

          - สถานประกอบการ

          - ข้อมูลสถานพยาบาล

          - ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40


แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  o18.แผนการใช้จ่าย งบประมาณ ประจำปี

          - งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

          - แผนการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบริหารงานของสำนักงานประกันสังคม ปี 2565

          - แผนการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบริหารกองทุนเงินทดแทน ปี 2565


  o19.รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

          - รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ธันวาคม 2564

          - รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ มีนาคม 2565

          - รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ มิถุนายน 2565

          - รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ กันยายน 2565

          - รายงานผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบริหารสำนักงานประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน ปี 2565 (ณ มีนาคม 2565)

          - รายงานผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบริหารสำนักงานประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน ปี 2565 (ณ มิถุนายน 2565)          

          - รายงานผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบริหารสำนักงานประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน ปี 2565 (ณ กันยายน 2565)


  o20.รายงานผลการ ใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

          - สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

          - สรุปผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบริหารสำนักงานประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน ปี 2564


การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

  o21.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

  o22.ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

  o23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ จัดหาพัสดุ รายเดือน

  o24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุประจำปี


การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

   o25.นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล

          - แผนปฏิบัติราชการบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานประกันสังคม พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 - 2565)

          - แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565

   o26.การดำเนินการตาม นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล

          - การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565


  o27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

          - ข้อบังคับคณะกรรมการประกันสังคมว่าด้วยการบริหารพนักงานประกันสังคม

          - ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานประกันสังคม

          - ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการทั่วไปสังกัดสำนักงานประกันสังคม
          - ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
          - ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

          - ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสำนักงานประกันสังคม

          - ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง วินัยและการดำเนินการทางวินัยของพนักงานราชการ พ.ศ. 2563

          - กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556

          - แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการย้าย/สับเปลี่ยนหมุนเวียนงานของข้าราชการสังกัดสำนักงานประกันสังคม

          - หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเจ้าหน้าที่ที่ทำงานดี มีคุณธรรมจริยธรรม ของสำนักงานประกันสังคม

          - การให้ทุนการศึกษาและการลาศึกษาต่อ

          - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

          - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

          - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

          - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

          - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พนักงานประกันสังคม

          - บัญชีค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการพนักงานประกันสังคม

          - ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานประกันสังคม

          - แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2565 (Action Plan)


  o28.รายงานผลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล ประจำปี

          - สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

   o29.แนวปฏิบัติการจัด การเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ

           -  การรับเรื่องร้องเรียน/กล่าวหา หรือแจ้งเบาะแส

           - มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ

           -  แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน

           -  ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง วินัยและการดำเนินการทางวินัยของพนักงานราชการ พ.ศ. 2563

           -  คู่มือดำเนินการทางวินัยของข้าราชการพลเรือน

           -  คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน


   o30.ช่องทางแจ้งเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

           - ร้องเรียนร้องทุกข์ / ทุจริตคอรัปชั่น

   o31.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

           - รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565


การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

    o32.ช่องทางการรับ ฟังความคิดเห็น

          - Live Chat

          - ติดต่อเรา

          - สอบถามข้อมูล

          - แบนเนอร์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานประกันสังคม

     o33.การเปิดโอกาสให้ เกิดการมีส่วนร่วม

          - สปส. เดินหน้าแก้กฎหมาย สิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตร “เงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร”

          - สปส. เผยความคืบหน้า การปรับปรุงแก้ไขสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ “3 ขอ”

          - ประกันสังคม ชี้แจง กรณีการปรับปรุงแก้ไขสิทธิประโยชน์ กรณีชราภาพ “3 ขอ”

          - แบบสอบถามความคิดเห็นการรับรู้ของผู้ประกันตนตามมาตรา 40

          - การเผยแพร่ผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (เพิ่มเติม) 

          - เร่งประชุมหารือผู้แทนสมาคมดนตรีและสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิง เตรียมเยียวยากลุ่มผู้ประกันตนฯ

          - ประชุมเชิงปฏิบัติการและรับฟังความคิดเห็น ในโครงการวิจัยเรื่อง ประเมินสิทธิผลของสิทธิประโยชน์ประกันสังคมกรณีชราภาพ

          - สัมภาษณ์สดในรายการ “สายด่วนรัฐสภา”

          - รับหนังสือร้องเรียนจาก นางณีรมล สุทธิพรรณพงศ์ อุปนายก สมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ(ประเทศไทย)และคณะ

          - รับข้อเรียกร้องจากผู้แทนเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนฯลฯ


เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

     o34.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  

          - ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ

          - ภาพประชาสัมพันธ์ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)


     o35.การมีส่วนร่วมของ ผู้บริหาร

         - การประชุม Zero Corruption ภายใต้โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดทุจริต และประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2565 

         เลขาธิการมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน และแนวคิด SSO TRUST ในการขับเคลื่อนองค์กร 

         - เลขาธิการ ลงพื้นที่ สปส.จังหวัดนครศรีธรรมราชและมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน 

         - เลขาธิการ ลงพื้นที่ สปส.จังหวัดอ่างทองและมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน 

         - เลขาธิการ เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ เพื่อปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาเครือข่ายในการทำงาน 


การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

     o36.การประเมินความ เสี่ยงการทุจริต ประจำปี

         - แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

     o37.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริต

         - รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ณ 7 เม.ย. 2565)


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

     o38.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

         - ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรม

         - จัดประชุม Zero Corruption และแสดงพลังต้านทุจริต

         - เลขาธิการมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน และแนวคิด SSO TRUST ในการขับเคลื่อนองค์กร

         - ลงพื้นที่ สปส.จังหวัดสกลนครและมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน

         - โครงการอบรมพนักงานประกันสังคมบรรจุใหม่ รุ่นที่ 1

         - เลขาธิการ เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ เพื่อปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาเครือข่ายในการทำงาน


แผนป้องกันการทุจริต

     o39.แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต 

          - แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ สำนักงานประกันสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


    o40.รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนิน การป้องกันการ ทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

         - รายงานผลตามแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2565 (ไตรมาสที่ 1-2)

         - รายงานผลตามแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2565 (ไตรมาสที่ 1-4)


    o41.รายงานผลการ ดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี

         - รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ ประจำปี 2564


มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

     o42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

         - รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

         - เอกสารหมายเลข 1 ผลการวิเคราะห์ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานประกันสังคม 2564

         - แบบฟอร์มรายงานผล 

       

     o43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

         - รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

         - มาตรการ กลไลการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม