โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA

09 ธันวาคม 2563โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity & Transparency Assessment: ITA)

   มาตรการ กลไลการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม 

   โครงการเสริมสร้างธรรมภิบาล ป้องกันและลดความเสี่ยง ในการเกิดทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2561

   มาตรการ กลไลการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม

   โครงการเสริมสร้างธรรมภิบาล ป้องกันและลดความเสี่ยง ในการเกิดทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2561

   รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปี 2561

   รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปี 2560

   รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปี 2562

   รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปี 2563


แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)


ข้อมูลพื้นฐาน

   o1 โครงสร้าง

   o2.ข้อมูลผู้บริหาร

   o3.อำนาจหน้าที่

   o4.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

   o5.ข้อมูลการติดต่อ

   o6.กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง

         - พระราชบัญญัติ

         - กฎกระทรวง

         - ประกาศ

         - ระเบียบ

         - พระราชกฤษฎีกา


การประชาสัมพันธ์

   o7.ข่าวประชาสัมพันธ์

         - ข่าวประชาสัมพันธ์

         - ภาพข่าวประชาสัมพันธ์


การปฎิสัมพันธ์ข้อมูล

   o8.Q&A

         - Live Chat

   o9.Social Network

          - Facebook

          - Youtube

  o10.แผนดำเนินงานประจำปี

          - แผนปฏิบัติราชการกองทุนประกันสังคม ประจำปี พ.ศ. 2563

          - แผนปฏิบัติราชการกองทุนเงินทดแทน ประจำปี พ.ศ. 2563

   o11.รายงานการกำกับ ติดตามการ ดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

           - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคม ปี 2563 ไตรมาส 1 (มกราคม – มีนาคม 2563)

           - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคม ปี 2563 ไตรมาส 2 (มกราคม – มิถุนายน 2563)

           - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคม ปี 2563 ไตรมาส 3 (มกราคม – กันยายน 2563)


   o12.รายงานผลการ ดำเนินงานประจำปี


การปฏิบัติงาน

   o13.คู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน 
            
            - แนวปฏิบัติ

            - คู่มือ


การให้บริการ

  o14.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

  o15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

          - ข้อมูลสถิติกองทุนประกันสังคม

  o16.รายงานผลการสำรวจความพึงพอ ใจการให้บริการ

          - รายงานฉบับสมบูรณ์ การสำรวจความพึงพอใจสำนักงานประกันสังคม ปี 2562

          - บทสรุปผู้บริหาร การสำรวจความพึงพอใจ สำนักงานประกันสังคม ปี 2562

   o17.E-Service

          - ผู้ประกันตน

          - สถานประกอบการ

          - ข้อมูลสถานพยาบาล

          - ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40


แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  o18.แผนการใช้จ่าย งบประมาณ ประจำปี

  o19.รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

  o20.รายงานผลการ ใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

          1.7 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ กันยายน 2563

          2.7 รายงานผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบริหารสำนักงานประสังคม ปี 2563 (ณ กันยายน 2563)

          3.7 รายงานผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบริหารกองทุนเงินทดแทน ปี 2563 (ณ กันยายน 2563)

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

  o21.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

  o22.ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

  o23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือกา จัดหาพัสดุ รายเดือน

  o24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุประจำปี

         - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2562


การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

   o25.นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล

          - แผนปฏิบัติราชการบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานประกันสังคม พ.ศ. 2563 – 2565

   o26.การดำเนินการตาม นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล

          - แผนปฏิบัติราชการบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานประกันสังคม ประจำปี พ.ศ. 2563

          - มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม

          - หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเจ้าหน้าที่ที่ทำงานดี มีคุณธรรมจริยธรรม ของสำนักงานประกันสังคม

   o27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

          - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

          - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

          - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

          - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

          - ข้อบังคับคณะกรรมการประกันสังคมว่าด้วยการบริหารพนักงานประกันสังคม 

          - หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเจ้าหน้าที่ที่ทำงานดี มีคุณธรรมจริยธรรม ของสำนักงานประกันสังคม

          - การให้ทุนการศึกษาและการลาศึกษาต่อ

  o28.รายงานผลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล ประจำปี

          - รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562

          - รายงานผลการพัฒนาบุคลากร ปี พ.ศ. 2562


การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

   o29.แนวปฏิบัติการจัด การเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ

           -  การรับเรื่องร้องเรียน/กล่าวหา หรือแจ้งเบาะแส

           -  คู่มือการใช้งานระบบ สำนักงานประกันสังคม (SSO Contact Center)

           - มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ

   o30.ช่องทางแจ้งเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

           - ร้องเรียนร้องทุกข์ / ทุจริตคอรัปชั่น

   o31.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

          - สถิติการดำเนินการทางวินัย  ประจำปี 2562

          - สถิติการดำเนินการทางวินัย เดือนมกราคม - เมษายน 2563


การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

    o32.ช่องทางการรับ ฟังความคิดเห็น

          -  แบนเนอร์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานประกันสังคม

          - Live Chat

          - แจ้งเรื่องร้องเรียน

          - สอบถามข้อมูล

     o33.การเปิดโอกาสให้ เกิดการมีส่วนร่วม

          - ระเบียบสำนักงานประกันสังคมว่าด้วยเครือข่ายประกันสังคม พ.ศ. 2563

          - โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคแก่ผู้ประกันตนในสถานประกอบการ

          - ข่าวประชาสัมพันธ์

          - ร่วมหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่องการลงนามข้อตกลงเป็นสถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทน 

         - รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม


เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

     o34.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร      Link 1     Link 2   

     o35.การมีส่วนร่วมของ ผู้บริหาร

           - มอบนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

           - พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ เจ้าหน้าที่ที่ทำงานดี มีคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2562

           - โครงการอบรม ข้าราชการบรรจุใหม่ของสำนักงานประกันสังคม

           - ปฐมนิเทศพนักงานประกันสังคมใหม่

           - สัมมนาผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม

           - โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการบริหารงานงบประมาณและแผน ปฏิบัติราชการ

           - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การสร้างความรัก ความผูกพันในองค์กร เพื่อ การสร้างทีมบริการที่เป็นเลิศ        Link 1     Link 2

           - นโยบายป้องกันการทุจริต ของสำนักงานประกันสังคม


การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

     o36.การประเมินความ เสี่ยงการทุจริต ประจำปี

           - แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

           - การบริหารความเสี่ยงของสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2563

     o37.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริต

           - รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

           - เอกสารแนบรายงานผลความเสี่ยง 1

           - เอกสารแนบรายงานผลความเสี่ยง 2

           - เอกสารแนบรายงานผลความเสี่ยง 3

           - เอกสารแนบรายงานผลความเสี่ยง 4

           - รายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานประกันสังคม ไตรมาส 1 – 2

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

     o38.การสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

           - มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม

           - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารและบุคลากรในสำนักงานประกันสังคม

           - ประชาสัมพันธ์ภายในสำนักงานประกันสังคม

           - พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ เจ้าหน้าที่ที่ทำงานดี มีคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2562

          - โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การสร้างความรัก ความผูกพันในองค์กร เพื่อการสร้างทีมบริการ ที่เป็นเลิศ


แผนป้องกันการทุจริต

     o39.แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต 

          - แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ สำนักงานประกันสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

     o40.รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนิน การป้องกันการ ทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

          - รายงานผลตามแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

          - รายงานผลตามแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

     o41.รายงานผลการ ดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี

          - รายงานผลตามแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

     o42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

         - รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

         - แต่งตั้งคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

         - รายงานการประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (TA) ครั้งที่ 1/2563

         - รายงานการประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (TA) ครั้งที่ 2/2563

         - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

     o43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

        - รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ไตรมาส 1 – 2

        - รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ไตรมาส 3