SSO Internal Audit

16 กุมภาพันธ์ 2567

    

คณะกรรมการตรวจสอบกองทุนประกันสังคม

      กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบกองทุนประกันสังคม ปี 2566


คณะกรรมการตรวจสอบกองทุนเงินทดแทน

      กฎบัตรคณะกรรการตรวจสอบกองทุนเงินทดแทน ปี 2566


กฎบัตรกลุ่มตรวจสอบภายใน

      กฏบัตรการตรวจสอบภายใน 2567


แผนการตรวจสอบ กลุ่มตรวจสอบภายใน

     แผนการตรวจสอบ  ประจำปีงบประมาณ 2566

     แผนการตรวจสอบ  ประจำปีงบประมาณ 2567


ผลการปฏิบัติงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน

      รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

      รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

      รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

      รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566


รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานตรวจสอบ

      -  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ 2566