Doing Business World Bank

21 ตุลาคม 2565

1. Doing Business World Bank Paying Taxes  TH  /  ENG

2. กฎหมาย (Law and Regulations) ประกาศกระทรวงแรงงาน Update 

      - ประกาศกระทรวงแรงงานฯ พ.ศ.2565

      - ประกาศกระทรวงแรงงานฯ พ.ศ.2562

      - ประกาศกระทรวงแรงงานฯ พ.ศ.2561

      - ประกาศกระทรวงแรงงานฯ พ.ศ.2560

3. Law and Regulations Declaration on extension of due date Update

      - Law and Regulations Declaration on extension of due date Update 2022 

      - Law and Regulations Declaration on extension of due date Update 2019

      - Law and Regulations Declaration on extension of due date Update 2018

      - Law and Regulations Declaration on extension of due date Update 2017


4. การขึ้นทะเบียนนายจ้าง e-registration

      - info employer registration

      - Law Eodb 2020

Infographic

INFO E-Payment เอกสารชีแจงการสมัครชำระเงินประกันสังคม (ภาษาไทย)

INFO E-Payment เอกสารชีแจงการสมัครชำระเงินประกันสังคม (ภาษาอังกฤษ)

INFO E-payment ขั้นตอนการนำส่งข้อมูลเงินสมทบ นายจ้าง (ภาษาไทย)

INFO E-payment ขั้นตอนการนำส่งข้อมูลเงินสมทบ นายจ้าง (ภาษาอังกฤษ)

INFO E-payment ระบบการรายงานค่าจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (ภาษาไทย)

INFO E-paymentระบบการรายงานค่าจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (ภาษาอังกฤษ)คู่มือ

ขั้นตอนการรับชำระเงินบัตรเครดิต ผ่านระบบ e-Payment

การสมัครและการใช้งาน e-Payment ของธนาคาร

การชำระเงินสมทบผ่านระบบ e-Payment

คู่มือใช้งานระบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) สำหรับนายจ้าง

คู่มือการใช้งานระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-services)

คู่มือการใช้งานการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)