Doing Business World Bank

12 พฤศจิกายน 2563

1. Doing Business World Bank Paying Taxes

2. ผลการดำเนินงาน (Achievements)

3. กฎหมาย (Law and Regulations) ประกาศกระทรวงแรงงาน

4. Law and Regulations Declaration on extension of due date

5. การขึ้นทะเบียนนายจ้าง e-registration

      - info employer registration

      - Law Eodb 2020

Infographic

INFO E-Payment เอกสารชีแจงการสมัครชำระเงินประกันสังคม (ภาษาไทย)

INFO E-Payment เอกสารชีแจงการสมัครชำระเงินประกันสังคม (ภาษาอังกฤษ)

INFO E-payment ขั้นตอนการนำส่งข้อมูลเงินสมทบ นายจ้าง (ภาษาไทย)

INFO E-payment ขั้นตอนการนำส่งข้อมูลเงินสมทบ นายจ้าง (ภาษาอังกฤษ)

INFO E-payment ระบบการรายงานค่าจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (ภาษาไทย)

INFO E-paymentระบบการรายงานค่าจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (ภาษาอังกฤษ)


คู่มือ

ขั้นตอนการรับชำระเงินบัตรเครดิต ผ่านระบบ e-Payment

การสมัครและการใช้งาน e-Payment ของธนาคาร

คู่มือใช้งานระบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) สำหรับนายจ้าง

คู่มือการใช้งานระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-services)