แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

05 กรกฏาคม 2562

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

01 กฎหมาย ระเบียบ - ประกาศ
  - ประกาศกระทรวงแรงงาน1
  - ประกาศกระทรวงแรงงาน2
  - ประกาศกระทรวงแรงงาน3
  - ประกาศสำนักงานประกันสังคม1
  - ประกาศสำนักงานประกันสังคม2
  - ประกาศสำนักงานประกันสังคม3
  - ประกาศสำนักงานประกันสังคม4
  - ประกาศสำนักงานประกันสังคม5
  - ประกาศคณะกรรมการประกันสังคม1
  - ประกาศคณะกรรมการประกันสังคม2
  - ประกาศคณะกรรมการประกันสังคม3
  - ประกาศแพทย์1
  - ประกาศแพทย์2
  - ประกาศแพทย์3
  - ประกาศแพทย์4
  - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ
  - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการทั่วไป
  - มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม

02 กฎหมาย ระเบียบ - ระเบียบ
  - ระเบียบสำนักงานประกันสังคม1
  - ระเบียบคณะกรรมการประกันสังคม1

03 กฎหมาย ระเบียบ - คู่มือ
  - ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

04 กฎหมาย ระเบียบ - แนวปฏิบัติ
  - ขั้นตอนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจิต
  - การรับเรื่องร้องเรียนกล่าวหา หรือแจ้งเบาะแส
  - ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
  - แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการย้าย
  - กำชับการปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

05 กฎหมาย ระเบียบ - มาตรการ
  - มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  - มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
  - นโยบายต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  - หลักปฏิบัติในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ด้านการลงทุน
  - นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้
  - มาตรการ กลไลการเผยแพร่ข้อมูลต่าสาธารณะ

06 กฎหมาย ระเบียบ - หลักเกณฑ์
  - การกำหนดหลักเกณฑ์ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายของกระทรวงแรงงาน
  - การกำหนดหลักเกณฑ์ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายของกระทรวงแรงงาน
  - การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง
  - หลักเกณฑ์การพิจารณาเจ้าหน้าที่ที่ทำงานดี มีคุณธรรมและความซื่อสัตย์
  - โครงการเสริมสร้างธรรมภิบาล ป้องกันและลดความเสี่ยง ในการเกิดทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2561

07 คลังความรู้ - ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน
  - สถิติเรื่องร้องเรียน

08 คลังความรู้ - การประเมินความเสี่ยง
  - ความเสี่ยงการทุจริต

09 ข่าวประชาสัมพันธ์
  - การดำเนินงานประกันสังคมมาตรา 40

10 คลังความรู้ - รายงาน - รายงานผลการสำรวจ
  - ร่างบทสรุปผู้บริหาร 2561

11 คลังความรู้ - รายงาน - รายงานผลการดำเนินงาน - รายงานผลการปฏิบัติงาน
  - รายงานผลการจัดประชุมโครงการเสริมสร้างฯ
  - รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล
  - การพัฒนาบุคลากร สปส
  - รายงานผลตามแผนป้องกันฯ ไตรมาส 2
  - รายงานผลแผนป้องกัน ปราบปรามฯ 2561

12 เกี่ยวกับ สปส. - เกี่ยวกับองค์กร - ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ
  - แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2559-62
  - แผนป้องกันฯ

13 ร้องเรียนร้องทุกข์ - การทุจริตคอรัปชั่น
  - ร้องเรียนร้องทุกข์ - การทุจริตคอรัปชั่น