โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

30 พฤษภาคม 2562


โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment: ITA)

• มาตรการ กลไลการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม