โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

20 พฤศจิกายน 2562


โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment: ITA)

• มาตรการ กลไลการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม

• โครงการเสริมสร้างธรรมภิบาล ป้องกันและลดความเสี่ยง ในการเกิดทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2561


รายงานผลการประเมิน ITA สำนักงานประกันสังคม

  • รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปี 2562