โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

07 มกราคม 2563


โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment: ITA)

• มาตรการ กลไลการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม

• โครงการเสริมสร้างธรรมภิบาล ป้องกันและลดความเสี่ยง ในการเกิดทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2561