พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

11 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเฉลิม

พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมกระทรวงแรงงาน ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร โดยมีนายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พล.ต.ต.นันทชาติ ศุภมงคล
ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน จ่าเอกยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ 
ปฏิบัติหน้าที่ประจํากระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นายบุญชอบ 
สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นางสาวนันทินี ทรัพย์ศิริ 
รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ สำนักงานประกันสังคม นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ รองเลขาธิการสำนักงาน
ประกันสังคม นางสาวลัดดา แซ่ลี้ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นางสาวณัฐชนน วัฒนญาณนนท์ รองเลขาธิการ
สำนักงานประกันสังคม นายศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม และผู้บริหารในสังกัด
กระทรวงแรงงาน ร่วมลงนามถวายพระพร