รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าเยี่ยมคารวะ Dr.Tan See Leng รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของสิงคโปร์

05 พฤษภาคม 2565

     วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
พร้อมด้วย นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษก
กระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม 
นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเข้าเยี่ยมคารวะ Dr.Tan See Leng รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของสิงคโปร์ ณ กระทรวงแรงงาน ประเทศสิงคโปร์
     โอกาสนี้ได้หารือข้อราชการในประเด็นการดูแลแรงงานไทยในประเทศสิงคโปร์และศึกษาระบบการ Matching ตำแหน่งงานแก่นักศึกษาจบใหม่ ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลความต้องการของนายจ้าง เพื่อนำรูปแบบดังกล่าวไปปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจ้างงานในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ยังได้กล่าวขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของสิงคโปร์ที่ให้การดูแลแรงงานไทยที่เข้ามาทำงานในประเทศสิงคโปร์ทุกคนเป็นอย่างดี โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ดูแลเรื่องการฉีดวัคซีน ความเป็นอยู่และสวัสดิการต่าง ๆ ตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ ยังหารือถึงการรับแรงงานไทยเข้ามาทำงานในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีแรงงานไทย
ที่เข้ามาทำงานกว่า 10,000 คน ผ่านกรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่ง 1,827 คน