นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) ครั้งที่ 18/2564

25 สิงหาคม 2564

     นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) ครั้งที่ 18/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมอำพล  สิงหโกวินท์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม และด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้นายมนัส ทานะมัย รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมประชุม มีมติที่ประชุมสำคัญ ดังนี้

     1. เห็นชอบเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีการบำบัดทดแทนไตเป็นค่าบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมสำหรับผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ติดเชื้อ HIV ในอัตราเท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน 4,000 บาทต่อครั้ง ไม่เกิน 12,000 บาทต่อสัปดาห์
     2. เห็นชอบให้สำนักงานประกันสังคมจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ตามแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 สำหรับผู้ประกันตนที่เข้ารับบริการทางการแพทย์ในสถานพยาบาลของรัฐประเภทผู้ป่วยใน โดยหลักเกณฑ์และอัตราเป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือกระทรวงสาธารณสุขกำหนด
     3. เห็นชอบให้สำนักงานประกันสังคมจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่สถานพยาบาลที่มีศักยภาพดูแลรักษาผู้ประกันตน สำหรับกรณีการตรวจทางห้องปฏิบัติการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยวิธี RT - PCR โดยวิธีการป้ายหลังโพรงจมูกและป้ายลำคอ (nasopharyngeal and throat swab sample) และค่าออกซิเจนสำหรับการดูแลรักษาใน Home Isolation หรือ Community Isolation ตามแนวทางที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือกระทรวงสาธารณสุขกำหนด
     4. เห็นชอบขยายระยะเวลาการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่ผู้ประกันตน ในปี 2564 โดยให้ผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้รับบริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 สามารถรับบริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
     5. อนุมัติให้ดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาอุทัย ตามที่สำนักงบประมาณให้ความเห็น ภายในวงเงิน จำนวน 41,200,000 บาท
     6. อนุมัติจัดสรรเงินกองทุนเพื่อบริหารงานของสำนักงานประกันสังคม ปี 2564 เพิ่มเติม สำหรับดำเนินโครงการสนับสนุนการจัดตั้งจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ผู้ประกันตน ระยะที่ 2 ระหว่างเดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2564 ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ชลบุรี และจังหวัดระยอง ภายในวงเงิน จำนวน 29,384,800 บาท
     7. รับทราบรายงานสรุปผลการบริหารเงินลงทุน และสถานะความเสี่ยง กองทุนประกันสังคม เดือนกรกฎาคม 2564 
     8. รับทราบรายงานผลการประเมินสถานะกองทุนประกันสังคม ไตรมาส 2/2564 (ณ เดือนมิถุนายน 2564)  
     9. รับทราบรายงานผลและแผนการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ผู้ประกันตน