คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เงินทดแทน (กรณีเกี่ยวกับการแพทย์) (ชุดที่ 11) ครั้งที่ 11/2562

29 พฤศจิกายน 2562

          นายกรรชิต คุณาวุฒิ เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เงินทดแทน (กรณีเกี่ยวกับการแพทย์) (ชุดที่ 11) ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารวิทุร แสงสิงแก้ว สำนักงานประกันสังคม มีประเด็นสำคัญ ดังนี้            
         1. พิจารณาอุทธรณ์เงินทดแทน กรณีค่ารักษาพยาบาล จำนวน 8 ราย                  
         2. พิจารณาอุทธรณ์เงินทดแทน กรณีประสบอันตราย/เจ็บป่วย จำนวน 2 ราย
         3. พิจารณาอุทธรณ์เงินทดแทน กรณีสูญเสียสมรรถภาพ จำนวน 1 ราย