เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 Mr. Juan Eyzaguirre ผู้บริหารจากบริษัท Principal Asset Management และคณะได้เข้าพบ นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

29 พฤศจิกายน 2562

     เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 Mr. Juan Eyzaguirre ผู้บริหารจากบริษัท Principal 
Asset Management และคณะได้เข้าพบ นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงาน
ประกันสังคม เพื่อรับทราบนโยบายด้านการส่งเสริมการออมเงิน การลงทุนเพื่อวัยเกษียณ
ของประชาชน และแลกเปลี่ยนข้อมูลการออมในประเทศชิลี โดยมีนางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ 
รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และผู้อำนวยการกองที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 
ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบบำนาญและการบริหารงาน
ด้านประกันสังคมของทั้งสองประเทศด้วย