นายแพทย์สิทธิชัย พุทธิประเสริฐ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ (กรณีเกี่ยวกับการแพทย์) ครั้งที่ 19/2562

10 ตุลาคม 2562

     นายแพทย์สิทธิชัย พุทธิประเสริฐ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ 
(กรณีเกี่ยวกับการแพทย์) ครั้งที่ 19/2562 โดยที่ประชุมได้มีการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 18/2562 
และเรื่องเสนอให้คณะกรรมการอุทธรณ์เพื่อพิจารณา จำนวน 22 เรื่อง คณะอนุกรรมการฯ 
ได้พิจารณากรณีประสบอันตรายในต่างประเทศ กรณีทุพพลภาพ กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน กรณีอุปกรณ์
นอกเหนือเหมาจ่าย กรณีเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จากการรับบริการทางการแพทย์ รวมทั้งได้พิจารณา
แบบแจ้งข้อเท็จจริงเพิ่มเติมกรณีประสบอันตราย/เจ็บป่วยฉุกเฉิน เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงในการพิจารณา
อย่างครบถ้วน เป็นประโยชน์ของผู้ประกันตน
     เมื่อวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมจำลอง ศรีประสาธน์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ 
สำนักงานประกันสังคม