บันทึกเทปให้สัมภาษณ์ รายการเคลียร์คัดชัดเจน ในประเด็น “สิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทน”

07 ตุลาคม 2562

        นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม บันทึกเทปให้สัมภาษณ์ รายการเคลียร์คัดชัดเจน ในประเด็น “สิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทน” เมื่อวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 ณ อาคารวิทุร แสงสิงแก้ว ชั้น 10 สำนักงานประกันสังคม โดยจะออกอากาศทาง ช่อง 2HD สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) เวลา 16.00- 16.30 น ของวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562
        กองทุนเงินทดแทน เป็นกองทุนที่จ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างแทนนายจ้างหรือผู้มีสิทธิ เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทำให้หยุดงาน สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ ตายหรือสูญหาย เนื่องจากการทำงานให้นายจ้าง โดยคุ้มครองลูกจ้างตั้งแต่วันแรกที่เข้าทำงาน โดยนายจ้างเป็นผู้มีหน้าที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนฝ่ายเดียว กองทุนเงินทดแทน ให้ความคุ้มครองลูกจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาล จ่ายตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาล จ่ายให้นายจ้างเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นไม่เกิน 50,000 บาท ค่าทดแทนรายเดือน เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้างเป็นเหตุให้หยุดงาน สูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกาย ทุพพลภาพ เสียชีวิต จะได้รับค่าทดแทนร้อยละ 70 ของค่าจ้างรายเดือน และไม่น้อยกว่าค่าจ้างรายวันขั้นต่ำ 
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ หรือสอบถามสายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง