ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองงบประมาณ และบริหารการลงทุนกองทุนเงินทดแทน ครั้งที่ 9/2562

07 ตุลาคม 2562

   สำนักงานกองทุนเงินทดแทน จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองงบประมาณ
และบริหารการลงทุนกองทุนเงินทดแทน ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 
ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารวิทุร แสงสิงแก้ว สำนักงานประกันสังคม โดยมี 
นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด เป็นประธานการประชุม และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 
โดยมีเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองงบประมาณ
และบริหารการลงทุนกองทุนเงินทดแทน ครั้งที่ 8/2562 และเรื่องเพื่อพิจารณา
ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายโครงการด้านการส่งเสริมหรือป้องกันเกี่ยวกับความปลอดภัย
ในการทำงาน ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม)