คณะอนุกรรมการพัฒนาส่งเสริมด้านความปลอดภัยครั้งที่ 7/2562

11 กันยานยน 2562

    สำนักงานกองทุนเงินทดแทน จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาส่งเสริมด้านความปลอดภัยครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2562  ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารวิทุร แสงสิงแก้ว สำนักงานประกันสังคม โดยมีนายสาลี สุขเกิด  เป็นประธานการประชุม นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และคณะอนุกรรมการ เข้าร่วมประชุม ซึ่งในที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการทำงาน ดังนี้      
           1. รับรองรายงานติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการคลินิกโรคจากการทำงาน (ภาคตะวันออก)
           2.  รับรองการขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายโครงการด้านการส่งเสริมหรือป้องกันเกี่ยวกับความปลอดภัย ในการทำงาน ปี 2563 ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (โครงการคลินิกโรคจากการทำงาน)        
           3. รับรองการขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายโครงการด้านการส่งเสริมหรือป้องกันเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ปี 2563 ของโรงพยาบาลศิริราช (โครงการส่งเสริม เฝ้าระวัง ป้องกัน และติดตามอย่างเป็นระบบในกลุ่มโรคปอดจากการทำงาน)
           4. พิจารณาการขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายโครงการด้านการส่งเสริมหรือป้องกันเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานปี 2563 ของโรงพยาบาลนครปฐม (โครงการคัดกรองและเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของพนักงานในสถานประกอบการที่มีฝุ่นหินซิลิกา)