คณะกรรมาธิการ ศึกษาดูงานสำนักงานประกันสังคม

25 เมษายน 2567

      วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 นายสัญญา นิลสุพรรณ ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานประกันสังคม เรื่อง “การดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคม” ในประเด็น การบริหารกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน รวมถึงแนวทางการพัฒนาสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลและความคุ้มครองให้ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกกลุ่ม พร้อมรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน รวมทั้งข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวและประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้นางสาวนันทินี ทรัพย์ศิริ ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ สำนักงานประกันสังคม นางสาวจีระภา บุญรัตน์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม คณะผู้ตรวจราชการกรม ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและสนับสนุนข้อมูล ณ ห้องประชุมสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานประกันสังคม