ให้สัมภาษณ์สด รายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน ในประเด็น “สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน กรณีคลอดบุตร ฝากครรภ์ สงเคราะห์บุตร”

11 กันยานยน 2562

       นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ให้สัมภาษณ์สด รายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน  ในประเด็น “สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน กรณีคลอดบุตร ฝากครรภ์ สงเคราะห์บุตร” 
        ประกันสังคมให้ความคุ้มครองกรณีฝากครรภ์ คลอดบุตร และสงเคราะห์บุตร ดังนี้
      1. กรณีฝากครรภ์ มีการสนับสนุนค่าตรวจ และรับฝากครรภ์ เพิ่มอีก 1,000 บาท โดยผู้ประกันตน นำใบเสร็จรับเงินใบรับรองแพทย์ บัตรประชาชนมายื่นเรื่องเบิกจากประกันสังคม
      2. กรณีคลอดบุตร สามารถคลอดบุตรที่สถานพยาบาลใดก็ได้ ได้รับค่าคลอดบุตรเหมาจ่าย 13,000 บาท และเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นเวลา 90 วัน (สำหรับผู้ประกันตนหญิงเบิกได้ไม่เกิน 2 ครั้ง) 
      3. กรณีสงเคราะห์บุตร จะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเหมาจ่ายเดือนละ 600 บาทต่อบุตรหนึ่งคน อายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จำนวนคราวละไม่เกิน 3 คน
      สำนักงานประกันสังคม ได้ให้บริการช่องทางใหม่ เชื่อมโยงการให้บริการของสำนักงานประกันสังคม กับผู้ประกันตนทางสมาร์ทโฟน ผ่าน Appication “SSO Connect Mobile” สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง ระบบ ios และ Andriod หรือลงทะเบียนผ่านทาง “ssoconnect.mywallet.co” ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสิทธิประโยชน์ เช็คสิทธิ สถานพยาบาล สิทธิทันตกรรมแบบไม่ต้องสำรองจ่าย เช็คประวัติการเบิกสิทธิประโยชน์ ตรวจสอบยอดเงินสะสม ชราภาพ รวมทั้งติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ ต่าง ๆ จากสำนักงานประกันสังคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และง่ายขึ้น ทุกที่ทุกเวลา หากมีข้อสงสัยสอบถามที่ 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง      
       เมื่อวันอังคารที่ 10  กันยายน 2562 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ