พิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2019

09 กันยานยน 2562

หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2019 พร้อมนางสาวบุปผา เรืองสุด รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมงาน  เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

สถานประกอบการที่ได้รับรางวัล เป็นผู้มีส่วนช่วยในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศให้มีความพร้อม ทั้งด้านคุณภาพ ผลิตภาพ และทักษะฝีมือ เป็นการสร้างความร่วมมือกับภาครัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม