การประชุมหารือกับผู้แทน บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody’s investors Services

11 กรกฏาคม 2562

นายพงษ์ศักดิ์ ศศิมหศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานการประชุมหารือกับผู้แทนบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody’s investors Services เกี่ยวกับข้อมูลภาพรวม ระบบบำนาญของประเทศไทย และผลการดำเนินงานของกองทุนประกันสังคมและการลงทุนของสำนักงานประกันสังคม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผนงาน ชั้น 5 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม
            ในการนี้สำนักงานประกันสังคมได้แลกเปลี่ยนข้อมูลพร้อมตอบข้อซักถาม โดยกองวิจัยและพัฒนาสรุปภาพรวม
ระบบบำนาญของประเทศไทย การให้ความคุ้มครองในระบบประกันสังคม รวมถึงการพัฒนาสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ
ของสำนักงานประกันสังคม กองบริหารการลงทุนบรรยายผลการลงทุนและแนวทางการบริหารการลงทุน โดยมีกองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล สำนักงานกองทุนเงินทดแทน และกองนโยบายและแผนงาน เข้าร่วมสนับสนุนข้อมูล        
             
             Mr. Pongsak Sasimahasak Inspector general, presided a meeting with representatives of Moody’s
investors Service on Thursday 11, July 2019 at the meeting room , 5th floor administrative building, 
Social Security Office. Social Security officers presented and discussed critical issues. The discussion 
comprised of overview of pension systems in Thailand, Social Security scheme, fund performance and 
investment profile.