ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองงบประมาณและบริหารการลงทุนกองทุนเงินทดแทน ครั้งที่ 4/2562

11 กรกฏาคม 2562

   สำนักงานกองทุนเงินทดแทน จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองงบประมาณและบริหารการลงทุนกองทุนเงินทดแทน ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารวิทุร แสงสิงแก้ว สำนักงานประกันสังคม โดยมี นางดุษฎี อัมรานุรักษ์ เป็นประธานการประชุมและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดยมีวาระสืบเนื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินปี 2562 (เดือนมกราคม – มิถุนายน 2562) ของกองทุนเงินทดแทนที่จัดสรรให้กับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก และวาระเพื่อพิจารณา 2 เรื่อง 1. ร่างประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข 2. ร่างประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การแก้ไขกรณีภายหลังการนำเงินกองทุนไปจัดหาผลประโยชน์ไม่เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 2562