บันทึกเทปให้สัมภาษณ์ รายการตู้ ปณ. ข่าว 3 เรื่อง “สิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน

11 กรกฏาคม 2562

       นางกนกนันท์ วีริยานันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบการจ่ายประโยชน์ทดแทน สำนักสิทธิประโยชน์ สำนักงานประกันสังคม บันทึกเทปให้สัมภาษณ์ รายการตู้ ปณ. ข่าว 3  เรื่อง “สิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน” โดยจะออกอากาศในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลาประมาณ 15.10 น. โดยประมาณ สถานีโทรทัศน์ดิจิทัล ช่อง 3SD หมายเลข 28

        สำนักงานประกันสังคม ให้ความคุ้มครองลูกจ้างที่ว่างงาน เพื่อเป็นการช่วยเหลือในยามที่ลูกจ้างถูกเลิกจ้าง หรือว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย ให้ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 180 วัน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้าง และในกรณีที่ลูกจ้างลาออกจากงานหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างที่มีระยะเวลากำหนด ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 90 วัน ในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้าง โดยทั้ง 2 กรณีต้องมีเงื่อนไขการเกิดสิทธิตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด ทั้งนี้ผู้ประกันตนต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกจากงาน และรายงานตัวตามกำหนดนัด เพื่อมิให้เสียสิทธิในการรับเงินทดแทน โดยสามารถขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (เว็บไซต์ www.empui.doc.go.th) ของสำนักงานจัดหางานของรัฐภายใน 30 วัน และยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส. 2-01/7) ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ / จังหวัด / สาขา หรือสอบถามสายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง
       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ สถานีโทรทัศน์ดิจิทัล ช่อง 3 ชั้น 2 อาคารมาลีนนท์ 
ทาวเวอร์ 2 กรุงเทพฯ