ประชุมคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ (กรณีทั่วไป) ครั้งที่ 13/2562

11 กรกฏาคม 2562

            นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ 
(กรณีทั่วไป) ครั้งที่ 13/2562 ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ กรณีมาตรา 39 
จำนวน 50 เรื่อง กรณีว่างงาน จำนวน 3 เรื่อง กรณีส่งเงินสมทบ จำนวน 2 เรื่อง และกรณี
บำนาญชราภาพ จำนวน 8 เรื่อง รวมจำนวนทั้งหมด 63 เรื่อง 
            เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมจำลอง ศรีประสาธน์ ชั้น 6 
อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม