สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน จัดโครงการอบรมขยายผล เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา 904 รุ่น 2/61

12 มิถุนายน 2562

     สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน จัดโครงการอบรมขยายผล เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา 904 รุ่น 2/61 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” เพื่อนำความมีพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไปเผยแพร่ กระตุ้นเตือนให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงแรงงาน ได้มีความสำนึกในความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งส่งเสริมความเป็นจิตอาสาให้กับบุคลากรในสังกัดกระทรวงแรงงาน จำนวน 550 คน

     เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน