สำนักงานประกันสังคม โดยสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาประโยชน์ทดแทน ครั้งที่ 11/2562

12 มิถุนายน 2562

  สำนักงานประกันสังคม โดยสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาประโยชน์ทดแทน ครั้งที่ 11/2562 โดยมีนายแพทย์อำนวย กาจีนะ เป็นประธานการประชุม นายภูมา ธรรมกุล รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ร่วมประชุม ได้มีการพิจารณารวมทั้งหมด จำนวน 33 เรื่อง ดังนี้
วินิจฉัยกรณีทุพพล จำนวน 12 ราย วินิจฉัยกรณีทุพพลภาพมาตรา 40 จำนวน 2 ราย วินิจฉัยกรณีโรคเรื้อรัง จำนวน 6 ราย ขอคำแนะนำการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ตามข้อ 8 ของประกาศคณะกรรมการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม จำนวน 4 ราย กรณีขอคำแนะนำการจ่ายเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์ จำนวน 4 ราย ขอหารือค่าอุปกรณ์ และอวัยวะเทียมในการบำบัดรักษาโรค จำนวน 1 ราย และพิจารณากรณีปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต จำนวน 4 ราย เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมจำลอง ศรีประสาธน์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม