สำนักงานประกันสังคม โดยสำนักตรวจสอบ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบบัญชี ค่าจ้างโดยประยุกต์ใช้โปรแกรม Excel ขั้นสูง

12 มิถุนายน 2562

     สำนักงานประกันสังคม โดยสำนักตรวจสอบ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบบัญชีค่าจ้างโดยประยุกต์ใช้โปรแกรม Excel ขั้นสูง ระหว่างวันที่ 10 – 14 มิถุนายน 2562 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Excel ขั้นสูง สามารถใช้ในการตรวจสอบเปรียบเทียบและวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนนำไปประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบบัญชีค่าจ้าง ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทริน์ พลัส แวนด้า แกรนด์ จังหวัดนนทบุรี