นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) ครั้งที่ 11/2562

12 มิถุนายน 2562

     นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมอำพล  สิงหโกวินท์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม โดยมีนายภูมา ธรรมกุล รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมประชุม มีมติที่ประชุมสำคัญ ดังนี้
1. เห็นชอบปรับปรุงหลักเกณฑ์ และอัตราการบริการทางการแพทย์ โดยการบำบัดทดแทนไต
    ของผู้ทุพพลภาพ
2. เห็นชอบปรับปรุงหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการบริการทางการแพทย์ โดยการบำบัดทดแทนไต 
3. รับทราบรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจสำนักงานประกันสังคม ปี 2561