สำนักงานประกันสังคม โดย กองฝึกอบรม จัดโครงการเพิ่มสมรรถนะพนักงานประกันสังคม และสร้างความผูกพันในองค์กร (READY for CHANGEs) รุ่นที่ 2

30 เมษายน 2562

     สำนักงานประกันสังคม โดย กองฝึกอบรม จัดโครงการเพิ่มสมรรถนะพนักงานประกันสังคม และสร้างความผูกพันในองค์กร (READY for CHANGEs) รุ่นที่ 2 จำนวน 50 คน เพื่อให้บุคลากรมีความผูกพันต่อสำนักงานประกันสังคม มีความตั้งใจ ทุ่มเทในการทำงาน ส่งผลให้งานสำเร็จตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   ในการนี้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การให้บริการที่มีประสิทธิภาพ พร้อมเข้าฝึกกิจกรรมปลุกพลัง นันทนาการ รอบกองไฟ และศึกษาดูงานบริษัท แดรี่โฮม จำกัด จ.นครราชสีมา และฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค จ.สระบุรี ระหว่างวันที่ 27 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมจันทรารีสอร์ท และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก