นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) ครั้งที่ 8/2562

30 เมษายน 2562

    นายจรินทร์  จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมอำพล สิงหโกวินท์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม

    โดยมีนายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมประชุมมีมติ ที่ประชุมสำคัญ ดังนี้
1. อนุมัติจัดสรรเงินกองทุนเพื่อบริหารงานสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2562 เพิ่มเติม จำนวน 3,311,000 บาท (สามล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เพื่อดำเนินโครงการนักปฏิบัติการประกันสังคมต้นแบบ Social Security Model Officers
2. เห็นชอบแนวทางในการปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ค่าทำศพ กรณีเสียชีวิต แบบเหมาจ่าย 50,000 บาท
3. เห็นชอบให้ใช้สัดส่วนการลงทุน กรอบความเสี่ยง และดัชนีชี้วัด ตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการลงทุน ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557 – 2561) ที่มีการทบทวนสำหรับปี 2561 ไปพลางก่อน จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
4. รับทราบรายงานสรุปผลการบริหารเงินลงทุน และสถานะความเสี่ยง กองทุนประกันสังคม เดือนมีนาคม 2562
5. รับทราบรายงานการติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบริหารงานของสำนักงานประกันสังคม ปี 2562 ประจำไตรมาสที่ 1  และให้ปรับปรุงข้อมูลรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการประกันสังคมคราวต่อไป
6. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม และมอบสำนักงานประกันสังคม พิจารณาดำเนินการขับเคลื่อนการขยายคุ้มครองประกันสังคมตามมาตรา 40