สำนักงานประกันสังคม โดยสำนักสิทธิประโยชน์ จัดโครงการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านงาน ประโยชน์ทดแทน ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2562

30 เมษายน 2562

        สำนักงานประกันสังคม โดยสำนักสิทธิประโยชน์ จัดโครงการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านงานประโยชน์ทดแทน ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2562 ให้แก่ผู้ปฏิบัติด้านงานประโยชน์ทดแทนจากสำนักสิทธิประโยชน์ทดแทน สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ จังหวัดและสาขา เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้านงานประโยชน์ทดแทน ระดมความคิดในการแก้ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทางการป้องกันและการแก้ไขความเสี่ยง และจัดทำแผนด้านงานประโยชน์ทดแทน โดยมี นางบุปผา พันธุ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักสิทธิประโยชน์ทดแทน เป็นประธานพิธีเปิด ณ ห้องทิพวรรณ 2 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทุบรี