พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิด และร่วมเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ผู้ประกันตน ในสถานประกอบการ

11 กุมภาพันธ์ 2562

   พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิด และร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ผู้ประกันตน ในสถานประกอบการ ระหว่างสำนักงานประกันสังคม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมการแพทย์ กรมอนามัย กรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน  
เมื่อวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562  ณ ห้องประชุม จอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน
   กระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญเรื่องปัญหาสุขภาพของลูกจ้าง ผู้ประกันตน โดยกำหนดแผนงานเชิงรุกให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมกันแบบบูรณาการ ส่งเสริมสุขภาพผู้ใช้แรงงานให้ได้รับการตรวจสุขภาพและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกในสถานประกอบการ