นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

08 กุมภาพันธ์ 2562

นายอนันต์ชัย  อุทัยพัฒนาชีพ  เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ร่วมกับผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม พร้อมมอบนโยบายด้านการป้องกันการทุจริต  ภายใต้โครงการสำนักงานประกันสังคมใสสะอาด  ปราศจากคอร์รัปชัน ร่วมต้านทุจริต เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์หรือคำมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ สุจริต  โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานประกันสังคม