สำนักงานประกันสังคม จัดโครงการ “สำนักงานประกันสังคม ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”

06 กุมภาพันธ์ 2562

          สำนักงานประกันสังคม จัดโครงการ “สำนักงานประกันสังคม ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”  โดยมี นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานประกันสังคม ร่วมประกาศเจตนารมณ์ ในการคัดแยกขยะ ลดการใช้ถุงพลาสติก และกล่องโฟมบรรจุอาหาร เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม และสามารถประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะชนได้ เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ สำนักงานประกันสังคม