กองฝึกอบรม สำนักงานประกันสังคม จัดอบรมโครงการ Service Mind พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบริการ รุ่นที่ 1

06 กุมภาพันธ์ 2562

     กองฝึกอบรม สำนักงานประกันสังคม จัดอบรมโครงการ Service Mind พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบริการ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม -1 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมี นายศิลา แก้วตะพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม เป็นประธานเปิดงาน และวิทยกร นายประโยก กุลเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานคดี บรรยายหัวข้อ “การดำเนินการทางวินัย การป้องกัน และการปราบปรามการทุจริต ของสำนักงานประกันสังคม” ให้แก่บุคลากรสำนักงานประกันสังคม ที่ปฏิบัติงานด้านการให้บริการ พร้อมศึกษาดูงาน บริษัท เมืองไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาศักยภาพเชิงจิตวิทยาของผู้ปฏิบัติงานด้านบริการเรื่อง ทักษะการให้บริการ การฟัง การพูด เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ ให้อยู่ในมาตรฐานบริการขององค์กร (Service Quality Agreement) และป้องกันการร้องเรียนด้านการบริการของเจ้าหน้าที่  เมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานประกันสังคมและโรงแรมเอสรัชดา เรเซอร์ โฮเทล ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร