สำนักงานประกันสังคม โดยสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาด้านการส่งเสริม สุขภาพและป้องกันโรคในระบบประกันสังคม ครั้งที่ 3/2564

06 พฤษภาคม 2564

       สำนักงานประกันสังคม โดยสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระบบประกันสังคม ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์์ ชั้น 10 อาคารวิทุร แสงสิงแก้ว สำนักงานประกันสังคม และด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีศาสตรจารย์คลินิกสุพรรณ ศรีธรรมมา เป็นประธาน พร้อมนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งมีวาระการประชุม ดังนี้
       - รับทราบผลการดำเนินงานศูนย์คัดกรองโควิด 19 เชิงรุก
       - รายงานการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 ให้แก่ผู้ประกันตน 
       - พิจารณาการบริหารจัดการฉีดวัคซีนโควิด 19 เชิงรุก และอัตราค่าบริการฉีดวัคซีนโควิด 19