บันทึกเทปรายการ Thailand Today

30 เมษายน 2564

     เมื่อวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 นางสาวภคมน ศิลานุภาพ ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ สำนักงานประกันสังคม บันทึกเทปรายการ Thailand Today ณ ห้องรับรอง ศูนย์สารนิเทศ ชั้น 3 อาคารวิทุร แสงสิงแก้ว สำนักงานประกันสังคม ในประเด็น “การเข้าถึงสวัสดิการรักษาพยาบาลของคนไทย” ซึ่งจะออกอากาศวันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 ช่วงเวลา 21.00 - 21.25 น. ดำเนินรายการโดย นางกุสุมา โยธาสมุทร ทางสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ และสถานีโทรทัศน์อาเซียน (NBT World) ซึ่งเป็นรายการสนทนาภาษาอังกฤษ การสัมภาษณ์ได้กล่าวถึงจุดประสงค์การจัดตั้ง และการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคม และการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงโครงการตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุกเพื่อผู้ประกันตน ตามนโยบาย “แรงงานเราสู้ด้วยกัน” โดยเริ่มจากพื้นที่ 5 จังหวัดที่มีกลุ่มเสี่ยงจำนวนมากได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี เชียงใหม่ และชลบุรี