นายอาทิตย์ อิสโม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ ครั้งที่ 7/2564

30 เมษายน 2564

     นายอาทิตย์  อิสโม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ ครั้งที่ 7/2564 โดยมีนางบุปผา พันธุ์เพ็ง รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมประชุม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมอำพล สิงหโกวินท์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม มีวาระเพื่อพิจารณาอุทธรณ์ ทั้งหมด 84 เรื่อง ดังนี้      
     1. เรื่องผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ (กรณีทั่วไป) จำนวน 46 เรื่อง 
     2. เรื่องผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ (กรณีทั่วไป 2) จำนวน 38 เรื่อง