นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) ครั้งที่ 9/2564

29 เมษายน 2564

     นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมอำพล สิงหโกวินท์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม และด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้ นายประพนธ์ ศิลปรัศมี รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมประชุม โดยมีการพิจารณา เรื่อง ขอความเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)) เชิงรุกในสถานประกอบการ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

     1. เห็นชอบให้มีการตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เชิงรุกในสถานประกอบการโดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
        (1) จังหวัดที่จะมีการตรวจค้นหาผู้ประกันตนที่อาจติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นจังหวัดที่อยู่ในระดับการควบคุมสูงสุด 18 จังหวัด ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 20) ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 และจังหวัดเขตรอยต่อ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา 
        (2) การตรวจค้นหาผู้ประกันตนที่อาจติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานประกอบการ ทั้งจำนวน และวิธีการตรวจเป็นไปตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร เห็นชอบ
     2. การตรวจค้นหาตามข้อ 1 ในระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2564 วงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท รองรับการตรวจค้นหาได้ไม่น้อยกว่า 100,000 คน โดยเน้นการตรวจค้นหาในสถานประกอบการที่เป็นกลุ่มเร่งด่วนที่สุด ทั้งนี้ การจัดจังหวัดและจำนวนการตรวจในแต่ละจังหวัด ให้สำนักงานประกันสังคมหารือและพิจารณาร่วมกับสถานประกอบการและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร