ประชุมคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ (กรณีเกี่ยวกับ การแพทย์) ครั้งที่ 3/2564

07 เมษายน 2564

     สำนักงานประกันสังคม โดยกองกฎหมาย จัดประชุมคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ (กรณีเกี่ยวกับการแพทย์) ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมจีรศักดิ์ สุคนธชาติ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม โดยมีนายแพทย์ชาญวิทย์ ทระเทพ
เป็นประธานการประชุม พร้อมนางสาวภคมน ศิลานุภาพ ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ
สำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีการพิจารณาอุทธรณ์กรณีเกี่ยวกับการแพทย์ จำนวน 18 ราย