ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ เงินทดแทน (กรณีเกี่ยวกับการแพทย์) (ชุดที่ 11) ครั้งที่ 4/2564

02 เมษายน 2564

   สำนักงานประกันสังคม โดยสำนักงานกองทุนเงินทดแทน จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เงินทดแทน (กรณีเกี่ยวกับการแพทย์) (ชุดที่ 11) ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานกองทุนเงินทดแทน ชั้น 9 อาคารวิทุร แสงสิงแก้ว สำนักงานประกันสังคม โดยมีนายกรรชิต คุณาวุฒิ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นางวันทนา ณัฐพูลวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมประชุม โดยมีวาระการประชุมดังนี้    
 1. พิจารณาอุทธรณ์เงินทดแทน (สืบเนื่อง) จำนวน 1 ราย           
 2. พิจารณาอุทธรณ์เงินทดแทน  กรณีค่ารักษาพยาบาล จำนวน 5 ราย