โครงการอบรมหลักสูตร “เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียน” รุ่นที่ 1

02 เมษายน 2564

นายทศพล  กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมหลักสูตร “เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียน” รุ่นที่ 1 มีนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมพิธี โดยนางสาวศิริหทัย แท่นแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์สารนิเทศ เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการนี้ เรือเอกหญิงศุภพร อยู่วัฒนา ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล บรรยายพิเศษเรื่อง การจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 72 ราย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมพาโนรามา 1 โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ