รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานประชุม คณะทำงานเพื่อพิจารณาทบทวนร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ครั้งที่ 1/2564

08 มีนาคม 2564

       นางบุปผา พันธุ์เพ็ง รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาทบทวนร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ครั้งที่ 1/2564 โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบสรุปสาระสำคัญร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กรอบระยะเวลาร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พร้อมพิจารณาทบทวนร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... การแก้ไขพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จากข้อเรียกร้องที่ขอให้สามารถนำเงินกองทุนประกันสังคมออกมาใช้บางส่วนได้ (เงินชราภาพ) เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์ ชั้น 10 อาคารวิทุร แสงสิงแก้ว สำนักงานประกันสังคม