ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณ และขับเคลื่อนการดำเนินงานจากเงินกองทุนเพื่อบริหารงานของสำนักงานประกันสังคม ครั้งที่ 4/2564

05 มีนาคม 2564

     สำนักงานประกันสังคม โดยกองคลัง จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณ
และขับเคลื่อนการดำเนินงานจากเงินกองทุนเพื่อบริหารงานของสำนักงานประกันสังคม ครั้งที่ 4/2564 โดยมีนางจิราภรณ์ เกษรสุจริต เป็นประธานการประชุม นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมอำพล สิงหโกวินท์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม ที่ประชุมมีการพิจารณา ดังนี้
    1. การขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อบริหารงานสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2564 (เพิ่มเติม)
    2. การขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อบริหารงานของสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2564 
(เพิ่มเติม) โครงการเครื่องแบบพิเศษของบุคลากรในสังกัดสำนักงานประกันสังคม
    3. รับทราบการติดตามความคืบหน้าการกันเงินกองทุนเพื่อบริหารงานของสำนักงานประกันสังคมไว้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันในปี 2564