ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ ครั้งที่ 4/2564

04 มีนาคม 2564

     นายอาทิตย์  อิสโม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ ครั้งที่ 4/2564 
โดยมีนางบุปผา พันธุ์เพ็ง รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมประชุม 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมอำพล สิงหโกวินท์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ 
สำนักงานประกันสังคม มีวาระเพื่อพิจารณาอุทธรณ์ ทั้งหมด 60 เรื่อง ดังนี้  
    1. กรณีว่างงาน จำนวน 6 เรื่อง      
    2. กรณีบำเหน็จชราภาพ จำนวน 4 เรื่อง
    3. กรณีตาย จำนวน 1 เรื่อง
    3. กรณีมาตรา 39 จำนวน 49 เรื่อง