ประชุมคณะกรรมการการแพทย์ กองทุนเงินทดแทน (ชุดที่ 14) ครั้งที่ 3/2564

04 มีนาคม 2564

ศาสตราจารย์เสรี ตู้จินดา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการการแพทย์ กองทุนเงินทดแทน (ชุดที่ 14) ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมอำพล สิงหโกวินท์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม โดยมี นางวันทนา ณัฐพูลวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีวาระพิจารณาค่ารักษาพยาบาลรวม 38 ราย 

     1. ค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 150,000 บาท จำนวน 3 ราย 
     2. ค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 300,000 บาท จำนวน 11 ราย
     3. ค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 500,000 บาท จำนวน 3 ราย 
     4. ค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 1,000,000 บาท จำนวน 2 ราย 
     5. ค่ารักษาพยาบาลเกิน 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท จำนวน 1 ราย  
     6. โรงพยาบาลขอทบทวนคำวินิจฉัยของพนักงานเจ้าหน้าที่ ของลูกจ้าง จำนวน 3 ราย 
     7. กรณีการประสบอันตรายเกิดเนื่องจากการทำงานหรือไม่ จำนวน 1 ราย 
     8. ขอความเห็นชอบผลการพิจารณาค่ารักษาพยาบาลตามกฎกระทรวงฯ จำนวน 14 ราย 
     9. แนวทางการพิจารณาจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีแพทย์ทางเลือก 
     10. การพิจารณาทบทวนแบบใบแจ้งค่ารักษาพยาบาล สำหรับเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลของสำนักงานประกันสังคม พร้อมคำอธิบายรายการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล 
     11. การพิจารณามาตรการการควบคุมสถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทนให้ปฏิบัติตามข้อตกลงในเรื่องการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล 
     12. การกำหนดชนิดของโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทำงานเพิ่มเติมตามความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน