รองโฆษกสำนักงาน ประกันสังคม ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และไทยแลนด์ พลัส ทีวี ในประเด็นการเปลี่ยน โรงพยาบาลประจำปี 2564

13 มกราคม 2564

      เมื่อวันพุธที่ 13 มกราคม 2564 นางบุปผา พันธุ์เพ็ง ผู้ตรวจราชการกรม ในฐานะรองโฆษกสำนักงานประกันสังคม ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และไทยแลนด์ พลัส ทีวี ในประเด็นการเปลี่ยนโรงพยาบาลประจำปี 2564 ณ ห้องทำงานสำนักผู้ตรวจราชการกรม ชั้น 3 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม ซึ่งผู้ประกันตนที่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33 และมาตรา 39 สามารถเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปีได้ปีละ 1 ครั้ง โดยปี 2564 สามารถเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกันตนในการใช้บริการทางการแพทย์ ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและไม่ได้รับความสะดวก เช่น ย้ายที่พัก ย้ายสถานที่ทำงานใหม่ โดยผู้ประกันตนสามารถยื่นแบบการเลือกสถานพยาบาล (สปส.9-02) ได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ หรือทำรายการผ่านเว็ปไซต์ www.sso.go.th และ Application SSO Connect ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการประกันสังคมในปี 2564 ได้ที่เว็ปไซต์สำนักงานประกันสังคม
www.sso.go.th หรือที่สายด่วน 1506 
     การเลือกสถานพยาบาลแนะนำให้ผู้ประกันตนควรเลือกด้วนตนเอง โดยคำนึงถึงความสะดวก ความพึงพอใจและประโยชน์ในการขอรับบริการทางการแพทย์และสถานพยาบาลที่เลือกต้องเป็นสถานพยาบาลในจังหวัดที่ผู้ประกันตนทำงานอยู่หรือพักอาศัยในเขตรอยต่อของจังหวัด สำหรับผู้ประกันตนที่ไม่ประสงค์เปลี่ยนสถานพยาบาลสามารถใช้สิทธิการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลเดิมได้จนสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน