โฆษกสำนักงานประกันสังคม ให้สัมภาษณ์สดรายการ เคลียร์คัด ชัดเจน ในประเด็น มาตรการด้านแรงงานในสถานการณ์ โควิด-19 ทางช่องNBT 2HD

11 มกราคม 2564

       นายทศพล กฤตวงศ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกรม ในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคม ให้สัมภาษณ์สดรายการ เคลียร์คัด ชัดเจน ในประเด็น มาตรการด้านแรงงานในสถานการณ์โควิด-19 ทางช่องNBT 2HD เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) เขตนแดง กรุงเทพมหานคร จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กลับมาแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว สำนักงานประกันสังคมดำเนินการ บรรเทาความเดือดร้อน โดยการปรับลดเงินสมทบฝ่ายนายจ้าง ผู้ประกันตนมาตรา 33 เหลือร้อยละ 3 และผู้ประกันตนมาตรา 39 จ่ายเดือนละ 278 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน (ตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม 2564) ซึ่งผู้ประกันตนไม่ได้ทำงานและไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้น  มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน ไม่เกิน 90 วันและหากแพทย์ประเมินอาการแล้วสงสัยว่าเข้าข่ายป่วยโรคโควิด-19 แพทย์สามารถส่งตรวจวินิจฉัย โดยผู้ประกันตน สามารถเข้ารับการรักษาใน โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม ตลอดจนการส่งตัวต่อเพื่อรักษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมมีมาตรการเชิงรุกประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการสร้างความเข้าใจให้กับลูกจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคม เกี่ยวกับเรื่องการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยการเพิ่มสิทธิตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เชิงรุกในสถานประกอบการเฉพาะจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยง พร้อมคอยเฝ้าระวังในสถานประกอบการ รวมถึงอำนวยความสะดวกในการให้บริการโดยผู้ประกันตนไม่ต้องเดินทางมาติดต่อสำนักงานประกันสังคม แต่สามารถติดต่อทาง สายด่วน 1506 เว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th เพื่อเป็นการลดความเสียงการติดเชื้อโควิค-19