กองกฎหมาย จัดประชุมคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ (กรณีเกี่ยวกับแพทย์) ครั้งที่ 12/2563

29 มิถุนายน 2563

     สำนักงานประกันสังคม โดยกองกฎหมาย จัดประชุมคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ (กรณีเกี่ยวกับแพทย์) ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมอำพล สิงหโกวินท์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม โดยมีนายแพทย์สิทธิชัย พุทธิประเสริฐ เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีการพิจารณากรณีเจ็บป่วย 15 ราย กรณีเจ็บป่วย (เงินช่วยเหลือเยียวยา) จำนวน 1 ราย กรณีทุพพลภาพ จำนวน 1 ราย รวมจำนวนเรื่องพิจารณาอุทธรณ์ ทั้งหมด 17 ราย