นางสาวบุปผา เรืองสุด รองเลขาธิการ สำนักงานประกันสังคม เป็นประธานการประชุมหารือภายในเกี่ยวกับการจัดทำความร่วมมือด้านการประกันสังคม ระหว่างไทยกับมาเลเซีย ครั้งที่ 3

29 มิถุนายน 2563

     นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้ นางสาวบุปผา เรืองสุด รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานการประชุมหารือภายในเกี่ยวกับการจัดทำความร่วมมือด้านการประกันสังคมระหว่างไทยกับมาเลเซีย ครั้งที่ 3 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมจำลอง ศรีประสาธน์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม โดยพิจารณาร่างบันทึกความร่วมมือระหว่างสำนักงานประกันสังคมไทย (SSO) และสำนักงานประกันสังคมมาเลเซีย (SOCSO) ผู้เข้าร่วมหารือประกอบด้วย หน่วยงานภายนอก ได้แก่ กรมการจัดหางาน สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ (สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน) และหน่วยงานภายใน ได้แก่ สำนักสิทธิประโยชน์ สำนักเงินสมทบ สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ กองนโยบายและแผนงาน สำนักงานกองทุนเงินทดแทน กองกฎหมาย กองบริหารการเงินและการบัญชี กองวิจัยและพัฒนา